Patron

Figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus z prezbiterium

Niewiele wiadomo o św. Józefie. Głównymi źródłami wiedzy są Ewangelie. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz, kiedy podaje genealogię przodków Józefa. Już w wieku III Juliusz Afrykański wyraził zdanie, że św. Łukasz podał genealogię NMP. Na mocy prawa lewiratu św. Józef mógł być synem naturalnym Jakuba, a równocześnie synem adoptowanym Helego, noszącego w tradycji chrześcijańskiej imię Joachim, który był ojcem NMP. Tak więc genealogia św. Łukasza wyliczałaby przodków Maryi rzeczywistych, odnośnie zaś do św. Józefa jego przodków zalegalizowanych. Taka jest też opinia przyjęta przez wielu współczesnych biblistów i egzegetów.

 

Józef z Nazaretu

Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem. Prawdopodobnie wykonywał narzędzia gospodarcze i rolnicze. Józef mieszkał zapewne w Nazarecie. Ewangeliści bowiem podają, że wziął do siebie Maryję. Według niektórych pisarzy kościelnych Maryja i Józef złożyli ślub dozgonnej czystości. Ewangelie wspominają o braciach i siostrach Jezusa. Tak jeszcze dzisiaj narody bliskiego Wschodu zwykły nazywać bliskich krewnych. Bracia i siostry Jezusa to zapewne synowie i córki braci i sióstr św. Józefa. Święty Józef nie był biologicznym ojcem Jezusa, ale za takiego – jako małżonka Maryi – uznawało go żydowskie prawo.

Kult


W Kościele Zachodnim początki kultu św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, sięgają IX wieku. Nieco wcześniej kult ten rozwinął się na chrześcijańskim Wschodzie. Na dalszy jego rozwój wpłynęły średniowieczne zakony i wielcy święci tego okresu. W roku 1479 papież Sykstus IV wprowadził święto św. Józefa w diecezji rzymskiej, a Grzegorz XV w roku 1621 rozciągnął je na cały Kościół. W XVI wieku na rozwój kultu Patriarchy z Nazaretu w sposób istotny wpłynęła św. Teresa od Jezusa, karmelitanka bosa. Prawdopodobnie wyniosła to nabożeństwo z domu rodzinnego, w zakonie zaś obrała sobie św. Józefa za „obrońcę i patrona”, stąd też został on patronem większości założonych przez nią klasztorów.

Patron i orędownik

Trudno mówić o kulcie św. Józefa w Polsce przed XVII wiekiem. Świadczy o tym m.in. brak kościołów pod jego patronatem i niezwykle rzadkie nadawanie imienia Józef przy chrzcie. Józef został patronem m.in.: 

  • rodzin, ojców, kobiet w ciąży;
  • Kościoła powszechnego (ogłosił go papież Pius IX, 8 grudnia 1870 r.);
  • umierających;
  • robotników;
  • obu Ameryk i tzw. Nowego Świata. 

W kościele prawosławnym jego święto przypada w grudniu. 19 marca obchodzone jest ono w kościele anglikańskim, ewangelickim i katolickim. 

1 maja katolicy obchodzą również wspomnienie dowolne św. Józefa robotnika. Cały marzec jest poświęcony św. Józefowi, a dniem tygodnia, w którym się go wspomina jest środa.

tekst z www.glosojcapio.pl

Dodaj komentarz