Kapłaństwo

Z Ewangelii

Przy wyliczaniu sakramentów, szóste miejsce zajmuje: kapłaństwo, które w dokumentach kościelnych nazywa się sakramentem święceń. Nazwa ta obejmuje święcenia diakonów, prezbiterów i biskupów. Tworzą oni tzw. hierarchię kościelną. Spośród swoich uczniów Pan Jezus wybrał dwunastu apostołów i przygotowywał ich specjalnie do tego, aby po Jego odejściu dalej prowadzili na ziemi Jego zbawcze dzieło. Kapłanami uczynił ich we Wieczerniku, gdy po ustanowieniu Eucharystii (czyli po pierwszej Mszy świętej) powiedział do nich:

To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,19; 1 Kor 11,24).

Przed wniebowstąpieniem zlecił im wielkie zadanie:

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego: ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20).

Władzę kapłańską przekazywali apostołowie, a potem ich następcy, biskupi, przez włożenie rąk i modlitwę (1 Tm 4,14; Dz 6, 6), która dostosowana jest do święceń biskupa, prezbitera i diakona.

Aby zostać księdzem diecezjalnym, należy zgłosić się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, które mieści się na ul. Wita Stwosza 17.

Uwagi dotyczące przyjmowania kandydatów na studia w WŚSD w Katowicach

Maturzyści, którzy pragną poświęcić się służbie Bożej w kapłaństwie, winni złożyć w sekretariacie Seminarium następujące dokumenty:

  • prośba o przyjęcie i życiorys (rękopis)
  • świadectwo urodzenia i chrztu,
  • maturzyści z lat ubiegłych: świadectwo dojrzałości /odpis lub kserokopia/;maturzyści tegoroczni: świadectwo ukończenia szkoły średniej /odpis lub kserokopia/,
  • świadectwo moralności wydane przez Ks. Proboszcza i Ks. Katechetę,
  • świadectwo zdrowia od lekarza internisty, laryngologa i rtg płuc,
  • 2 fotografie

Alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego studiują teologię pastoralną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dlatego kandydaci po zgłoszeniu się do Seminarium są zobowiązani podjąć starania o przyjęcie na Wydział Teologiczny.

Potrzebne informacje można uzyskać w sekretariacie Seminarium:

tel. 0-519 546 155;
e-mail: rwssd@katowice.opoka.org.pl

Dodaj komentarz