Bierzmowanie

Z Ewangelii

Polskie słowo bierzmowanie pochodzi od słowa bierzmo oznaczającego belkę, która w drewnianym domu podtrzymywała cały strop; na niej opierała się cała konstrukcja. Pierwotnym terminem na określenie tego sakramentu było greckie słowo chrisma. Biblijnym źródłem jest nowotestamentalna perykopa z Dziejów Apostolskich:

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. (Dz 8,14-17)

Wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie zajmuje drugie miejsce, jest kolejnym etapem na drodze do pełnego wejścia w misterium Chrystusa i Kościoła. Ta jedność sakramentów inicjacji wynika stąd, że przez nie dokonuje się stopniowe i całkowite upodobnienie do Chrystusa w Kościele. Chrzest odradza do nowego życia, bierzmowanie je doskonali, Eucharystia kończy i wieńczy cały proces inicjacji.

Przygotowanie do bierzmowania

Owocne osiągnięcie skutków sakramentu bierzmowania wymaga odpowiedniego przygotowania kandydatów. Dokonuje się ono przede wszystkim przez normalną katechizację młodzieży, zwłaszcza klas VIII [obecnie 3 gimnazjalna] oraz przez specjalne przygotowanie bezpośrednie. Ponieważ łaski Ducha Świętego otrzymywane w tym sakramencie mają pomóc do unormowania dojrzałej wiary i życia chrześcijańskiego, dlatego kandydat

  • powinien znać prawdy wiary objawionej (uczęszczanie na katechizację),
  • uczestniczyć w kulcie chrześcijańskim (niedzielna Msza św., przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii)
  • prowadzić życie zgodne z zasadami wiary

Te wszystkie czynniki należy uwzględnić w przygotowaniu do bierzmowania i w dopuszczeniu kandydatów do przyjęcia tego sakramentu. W przygotowaniu należy mocno uwypuklić zadania wynikające z sakramentu bierzmowania, a przede wszystkim obowiązek świadczenia o Chrystusie słowem i życiem.

Obrzęd bierzmowania

Obrzęd bierzmowania w czasie Mszy św. ma miejsce po liturgii słowa i składa się z następujących części:

  1. przedstawienie kandydatów do bierzmowania,
  2. homilia biskupa,
  3. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,
  4. włożenie rąk z modlitwą o dary Ducha Świętego,
  5. namaszczenie krzyżmem św.,
  6. modlitwa powszechna (specjalna),
  7. na zakończenie Mszy św. udziela się uroczystego błogosławieństwa.

TERMIN BIERZMOWANIA: wiosna 2017

Dodaj komentarz